Image Alt

Privacybeleid

Contactgegevens

Flamant Photography is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. Voor vragen over deze verklaring of over het gebruik van persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen.
Flamant Photography, vertegenwoordigd door Aurélie Flamant
Lombeekstraat 14
1760 Roosdaal
E-mail: info@flamant.photography
BTW nummer: BE0657.914.772

Algemeen

Flamant Photography vindt privacybescherming haar klanten en website bezoekers van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Flamant Photography houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen.

Soort Gegevens

Gegevens die je aan ons verstrekt

Flamant Photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens omvatten: achternaam, voornaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer , foto’s en gegevens waaruit blijkt dat eventuele onderwerpen je interesseren.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@flamant.photography dan verwijderen wij deze informatie.

Verantwoordelijkheid juistheid gegevens

Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Flamant Photography ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan en het actueel houden van persoonsgegevens. Flamant Photography is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Doeleinden van de verwerking

Flamant Photography verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals voor:
  • het factureren en de financiële afwikkeling van de overeenkomst;
  • je te kunnen bellen of e-mailen om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • goederen en diensten te kunnen leveren
 2. De goede bedrijfsvoering, zoals voor;
  • het uitvoeren van Promotionele activiteiten zoals bijv. het tonen en verzenden van aanbiedingen en het gebruik van sociale mediakanalen. Als je geen promotionele berichten van Flamant Photography meer wilt ontvangen, dan kun je je hier uitschrijven: info@flamant.photography
  • het voldoen aan op ons rustende wet- en regelgeving. In bijzondere gevallen zal Flamant Photography jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen bij bijvoorbeeld vorderingen van autoriteiten zoals politie en justitie, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen;
  • voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants)controle;
  • fraudebestrijding en de bescherming van bedrijfsbelangen van Flamant Photography;
   Flamant Photography bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Flamant Photography houdt jouw gegevens graag actueel. Als je wilt weten of de persoonsgegevens die wij van jou hebben juist zijn, of als je wilt weten welke persoonsgegevens Flamant Photography van jou verwerkt, kun je ons om een overzicht vragen. Daarnaast kun je een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen en/of te verwijderen. Een verzoek om een overzicht of verwijdering van gegevens, kun je richten aan info@flamant.photography. Houd er rekening mee dat Flamant Photography je ook kan verzoeken om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

Recht van verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Wanneer je aangeeft niet langer te willen worden benaderd (via een bepaald medium), kun je dat Flamant Photography laten weten via info@flamant.photography. Vermeld in je bericht duidelijk dat het gaat om jouw recht op verzet.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flamant Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@flamant.photography

Wijziging van de privacy verklaring

Flamant Photography kan wijzigingen aanbrengen in de privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om dit privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 juni 2018.

Close

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce neque purus, eleifend vel sollicitudin ut.

Volg Mij

info@flamant.photography